ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ចំណងជើងបទចម្រៀង

01. មនុស្សប្រុសមិនខូចស្រីមិនស្រលាញ់(កូឡា) || ទាញយក
02. មនុស្សប្រុសល្អៗស្រលាញ់មិនកើត(អីវ៉ា) || ទាញយក
03. ទុកពេលឲ្យបងមួយអាទិត្យ(ស្រី​ នាង) || ទាញយក
04. ប្រុសកាលីប(អីវ៉ា) || ទាញយក
05. នៅតែនឹកសង្សារចាស់(កូលា) || ទាញយក
06. ឪបអូនម្តងទៀតបានទេ (កូលា) || ទាញយក
07. ឈឺខ្លាំងនៅពេលយប់(ស្រី នាង) || ទាញយក
08. យំពេលនេះដើម្បីបំភ្លេចបងរហូត(អី​ វ៉ា) || ទាញយក
09. ក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាស្រលាញ់អូនជាងបងទេ (កូលា) || ទាញយក
10. មាននឹកអូនទេ(ស្រី នាង) || ទាញយក

Advertisements