ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

https://i1.wp.com/www.fayoume.com/art_imgs/240537.gif

https://i0.wp.com/game.giveawayoftheday.com/wp-content/uploads/2007/02/snowyst_3.jpg

https://i0.wp.com/mpcstatic.com/gn/813/snowy-space-trip_640x480_screenshot_3.jpg

Meet our cute bear again! Now it is the main character in the funniest ever game Snowy: Space Trip. The bear joins the rescue mission in the outer space and has to help the cute small aliens find their way to the spaceship.

OS Requirement Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

License Freeware File Size 10.9 MB

Version 1.0

Date Added Tue 12, 2013 at 03:57 pm

Source Myplaycity

https://i1.wp.com/www.acautilities.com/partner/images/button-download.gif

Advertisements