ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុង ចំនុចនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Keyboard Shortcut(ការចូលទៅកាន់ដំណើរការណាមួយ ដោយប្រើ Key ណាមួយនៅលើ Keyboard ដោយមិនចាំបាច់ទៅដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់របស់វា) ។ Facebook គឺជាបណ្តាញព័ត៌មានសង្គមដែលពេញនិយម នាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយគ្រប់គ្នាក៏កំពុងនឹងប្រើ​ប្រាស់វាជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មិត្តភ័ក្រ គ្រួសារ។ Facebook អាចអោយអ្នកទាំងអស់គ្នា ផ្ញើរសារ កំណត់គណនី ល ។ ជាមួយនឹងមុខ ងារទាំងនេះ លោកអ្នកអាច ប្រើប្រាស់ Shortcut Key ដែលបានកំណតនៅក្នុង Browser(កម្មវិធី បើកបង្ហាញវែបសាយ) នីមួយៗ ។

សូមមើល Shortcut Key សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

Google Chrome Browser

 • Alt+1: View your News Feed
 • Alt+2: View your own Profile
 • Alt+3: View pop-up of friend requests
 • Alt+4: View pop-up of messages
 • Alt+5: View pop-up of notifications
 • Alt+6: View Account Settings
 • Alt+7: View Privacy Settings
 • Alt+8: View Facebook’s own profile
 • Alt+9: Read latest Terms of Service agreement.
 • Alt+?: Search
 • Alt+m: Compose a new message

Firefox Browser

 • Shift+Alt+1: View your News Feed
 • Shift+Alt+2: View your own Profile
 • Shift+Alt+3: View pop-up of friend requests
 • Shift+Alt+4: View pop-up of messages
 • Shift+Alt+5: View pop-up of notifications
 • Shift+Alt+6: View Account Settings
 • Shift+Alt+7: View Privacy Settings
 • Shift+Alt+8: View Facebook’s own profile
 • Shift+Alt+9: Read latest Terms of Service agreement.
 • Shift+Alt+0: Open Facebook Help Center
 • Shift+Alt+?: Search
 • Shift+Alt+m: Compose a new message
Advertisements