ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

សូមមើលពីរបៀបដាក់ widget នេះទៅកាន់ប្លុករបស់អ្នក៖

 1. ចូលទៅកាន់ blog របស់អ្នក បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ Layout >> សូមចុច Add A Gadget  ហើយជ្រើសរើសរយក  HTML/JavaScript
 2. ចម្លងកូដខាងក្រោមនេះ ហើយយកវាទៅបញ្ចេញនៅក្នុង Gadget ដែលទើបនឹងបន្ថែមមកមិញហ្នឹង។
  ប្រសិនបើ ក្នុងប្លុករបស់អ្នក មាន  jQuery Plugin ចឹងសូមលុប កូដមួយជួរដែលដែលមានអក្សរពណ៌ក្រហម នោះចោលទៅ។
  (<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>)
  <style type="text/css">
  ul#social {
    position: fixed;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    top: 10px;
    left: 0px;
    list-style: none;
    z-index:9999;
  }
  ul#social li {
    width: 100px;
  }
  ul#social li a {
    display: block;
    margin-left: -2px;
    width: 100px;
    height: 70px;  
    background-color:#fff;
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:center center;
    border:1px solid #AFAFAF;
    -moz-border-radius:0px 10px 10px 0px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 10px;
    -webkit-border-top-right-radius: 10px;
    -khtml-border-bottom-right-radius: 10px;
    -khtml-border-top-right-radius: 10px;
    -moz-box-shadow: 0px 4px 3px #000;
    -webkit-box-shadow: 0px 4px 3px #000;
  }
  ul#social .twitter a{
     background:#0F96C6 url(http://3.bp.blogspot.com/-1wb-O4GG6DQ/UPFOe03M-lI/
  AAAAAAAAA4g/1015-y7FaYU/s1600/Twitter.png)no-repeat;
  background-position:center center;
  }
  ul#social .googleplus a   {
    background:#D73D27 url(http://3.bp.blogspot.com/-1mYMKQENXdI/UPFOeK31VzI/
  AAAAAAAAA4k/w2Qk48tpleQ/s1600/GOOGLE+PLus.png)no-repeat;
  background-position:center center;
  }
  ul#social .facebook a   {
    background:#1A4B97 url(http://1.bp.blogspot.com/-3M1F3Y29Yoc/UPFOeAAUFvI/
  AAAAAAAAA4c/ALvfOPDwJ-g/s1600/Facebook.png)no-repeat;
  background-position:center center;
  }
  ul#social .rss a   {
    background:#FAAE17 url(http://4.bp.blogspot.com/-twR0g7wotpE/UPFOfFtFOuI/
  AAAAAAAAA4o/uJMUf9hjRco/s1600/rss.png)no-repeat;
  background-position:center center;
  }
  
  ul#social .pinterest a  {
    background:#963336 url(http://2.bp.blogspot.com/-xgOrG4ysqyM/UPFOeKFKMtI/
  AAAAAAAAA4Y/i_jnKpHsK24/s1600/Pinterest.png)no-repeat;
  background-position:center center;
  }
  </style>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js">
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  $(function () {
    $('#social a').stop().animate({
      'marginLeft': '-85px'
    }, 1000);
  
    $('#social > li').hover(
      function () {
        $('a', $(this)).stop().animate({
          'marginLeft': '-2px'
        }, 200);
      },
      function () {
        $('a', $(this)).stop().animate({
          'marginLeft': '-85px'
        }, 200);
      }
    );
  });
  </script>
  <ul id='social'>
   <li class='twitter'><a href='#' title='Twitter'></a></li>
   <li class='googleplus'><a href='#' title='Google Plus'></a></li>
   <li class='facebook'><a href='#' title='Facebook'></a></li>
   <li class='rss'><a href='#' title='Rss'></a></li>
   <li class='pinterest'><a href='#' title='Pinterest'></a></li>
  </ul>
 3. បន្ទាប់ពី បន្ថែមកូដនេះរួចហើយ អ្នកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ # ទៅជា តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ profile បណ្តាញព័ត៌មានសង្គម របស់អ្នកវិញ។
 4. សូមចុចប៊ូតុង Save ដើម្បីរក្សាទុក។
Advertisements