ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

តើអ្វីទៅជា SQL?

 • SQL មានពាក្យពេញ Structured Query Language។
 • SQL អនុញ្ញាតអោយយើងដំណើរការ និង សម្របសម្រួល database។
 • SQL គឺជា ANSI (American National Standards Institute) ស្តង់ដារ។

តើ SQL អាចធ្វើអ្វីខ្លះ?

 • SQL អាចដំណើរការ query រារាំង database។
 • SQL អាចទាញយកទិន្នន័យចេញពី database
 • SQL អាចបញ្ចូលកំណត់ត្រាទៅក្នុង database
 • SQL អាចបន្ទាន់សម័យកំណត់ត្រានៅក្នុង database
 • SQL អាចលុបកំណត់ត្រាចេញពី database
 • SQL អាចបង្កើត databases ថ្មី
 • SQL អាចបង្កើតតារាងថ្មីនៅក្នុង database
 • SQL អាចបង្កើត stored procedures នៅក្នុង database
 • SQL អាចបង្កើត View នៅក្នុង database
 • SQL អាចកំណត់សិទ្ធនៅលើ tables, procedures, និង views

SQL គឺស្តង់ដារ ក៏ប៉ុន្តែ

ទោះបីជា  SQL គឺជា ANSI (American National Standards Institute) ស្តង់ដារក៏ដោយ មានវានៅតែមានជំនាន់ផ្សេងៗគ្នា ដែរ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីដំណើរការជាមួយនឹង ANSI ស្តង់ដារ ដូច្នេះ SQL វាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ឃ្លាបញ្ជារ ដូចជា  SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE ។


ការប្រើប្រាស់ SQL នៅក្នុងវែបសាយរបស់អ្នក

ដើម្បីបង្កើតវែបសាយ ដែលបង្ហាញទិន្នន័យចេញពី database អ្នកត្រូវការ៖

 • កម្មវិធីមួយ ក្នុងចំណោម RDBMS database(i.e. MS Access, SQL Server, MySQL)
 • អ្នកត្រូវចេះប្រើភាសា server-side scripting ដូចជា PHP ឬ ASP
 • ប្រើ SQL ដើម្បីទាញទិន្នន័យចេញពី database
 • អ្នកត្រូវប្រើ HTML / CSS