ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Android Application Archive of Week (23 June 2013)
Android Application Archive of Week (27 June 2013) | 630MB

List:
Action_Launcher_Pro_1_8_2
Adobe_Reader_10_6_0
Alarm_Clock_for_Android_4_2_312
AndroiTS_GPS_Test_Pro_1_29_Pro
App_Backup_2_1_1
App_Backup_amp_Restore_3_0_4
AutoCAD_360_2_0_2
AutomateIt_Pro_4_0_59
BatteryBot_Pro_8_1_0
Beautiful_Timer_2_1_2
Business_Tasks_Beta_1_3_1
Buzz_Custom_Widget_Beta_0_6_7
CalenGoo_1_0_101
Call_Log_Monitor_1_5
Clock_Now_1_3_5
Clone_Camera_1_5_4
Computer_0_34_0_Beta
CPU_Logger_3_4
CPU_Z_1_01
DataSaver_Uncapped_Mobile_Data_4_5_4
Days_1_0
Desktop_VisualizeR_1_4_1
Dolphin_Jetpack_3_0_1
Dropsync_2_4_24
DW_Contacts_amp_Phone_amp_Dialer_2_5_2_0_pro
Easy_Account_3_0
Elixir_2_Widgets_2_33
Evernote_5_1_1
Evernote_5_1_2
ExDialer_amp_Contacts_135
Fake_GPS_Location_2_53
Falcon_Pro_for_Twitter_2_0_3
Faux123_Kernel_Enhancement_Pro_0_9_93
Feedly_Google_Reader_News_RSS_16_0_5
File_Expert_HD_1_0_5
Flava_Note_Journal_2_2_6
Flipboard_Your_News_Magazine_2_0_3
Foursquare_2013_06_10
GIF_Show_3_43
Google_Play_Store_4_1_10
GO_Locker_1_88
GO_SMS_Pro_5_01
Gravity_Screen_Off_Pro_1_50
GTasks_To_Do_List_amp_Task_List_1_6_0
Headphones_Icon_1_0_9
Hi_Launcher_iPhone_5_Style_1_6
Holo_Icons_Nova_Apex_Go_ADW_1_2_0
HomeFlip_1_28a
HTC_Transfer_Tool_1_0_17841
IMDb_Movies_amp_TV_3_2_2_103220310
Infinite_Design_2_4_1
Instagram_4_0_2
Intel_ARK_Product_Specs_1_1_0
JB_LockNow_1_0_8
Jota_Text_Editor_0_3_15
KakaoTalk_Free_Calls_amp_Text_3_8_1
Kii_Keyboard_1_2_5_r1
Kingsoft_Office_5_5_4_Free_5_5_4
Lock_Screen_1_51
Lookout_Security_amp_Antivirus_8_16_d74b651
Mafon_1_0
Memory_Cleaner_2_7_2g
MeteoEarth_1_1
MiHome_Launcher_2_5_1
Missed_It_4_0_4
Moon_Reader_Pro_1_9_7_0
n7player_Music_Player_2_1_1
Nandroid_Manager_ROOT_1_1_2
Nexmusic_2_5_1_1
Next_Browser_1_02
NoLED_6_0_19
Now_SMS_1_1_3
Opera_browser_beta_15_0_1162_59192
Pinterest_1_5_5
PixelPhone_Pro_2_8_6
Pocket_4_6_3
Pomodoro_Timer_Pro_1_1_0
PrinterShare_Mobile_Print_8_2_8
PRO_PDF_Reader_3_8_9
Root_Cleaner_2_0_0
Runtastic_PRO_3_7_1
Scanner_Radio_Pro_3_9_6_4
Seesmic_Facebook_Twitter_1_8_11
Settings_Extended_1_5_5
Shush_12_2
Simple_Notepad_1_7_6
Smart_Connect_LiveWare_Mgr_5_3_5
Smart_Launcher_Pro_1_6_11
Smart_Remote_for_Galaxy_S4_1_2_3
SMPL_White_Theme_Go_Nova_Apex_2_4
SMS_Backup_1_5_2
Snapdragon_BatteryGuru_1_5_1
Solo_1_59
Solo_Launcher_Free_1_0_9
Solo_Launcher_Theme_Wallpaper_1_1_3
SomNote_1_1_9
Spirit_FM_Unlocked_2013_06_12
Splashtop_Remote_Desktop_1_6_6_4
ssLauncher_the_Original_1_11_9
StabilityTest_ROOT_optional_2_7
Stencil_Weather_2_0_2
SuperSU_1_34
Taptu_DJ_your_News_2_5_2
Taskbar_7_1_6
Taskbar_Windows_8_Style_0_93
Todoist_To_Do_List_Task_List_1_2_3
Toucher_1_7_1
TouchPal_Contacts_4_7_1
TSF_Shell_1_9_9_5_3_Beta
UCam_Ultra_Camera_Pro_3_1_1_060702
Uface_Unique_Face_Maker_1_0_3
Ultimate_iOS7_Apex_Nova_Theme_1_45
Viber_Free_Messages_amp_Calls_3_0_2_5
Vire_Launcher_Urban_1_7_5_2_8
Weather_Live_1_6_1
WiFi_Mouse_HD_1_7_5
Windows_8_for_Android_1_7
Windows_Phone_Notifications_5_5
Zandra_Make_your_Jarvis_5_0
Zombies_Run_2_0_6

Freakshare

http://freakshare.com/files/1tu7gycd/android_aw_23june13_softarchive.net.part2.rar.html
http://freakshare.com/files/0se67w4j/android_aw_23june13_softarchive.net.part1.rar.html

Advertisements