ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

https://i0.wp.com/sidomi.com/wp-content/uploads/2013/01/Facebook-Shortcut-Keys-copy.jpg

ខាងក្រោមនេះគឺជា Shortcut keys សំខាន់ៗមួយចំនួនដែល ប្រើប្រាស់នៅលើ Facebook។ វាមានភាពខុសគ្នា បន្តិចបន្តួច នៅលើ Browser ពីរផ្សេង គ្នា ដូច្នេះសូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។

Advertisements