ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

កញ្ចប់​អ៊ីនធឺហ្វេស​ភាសា MICROSOFT OFFICE 2013 សម្រាប់​សុហ្វវែរ MICROSOFT OFFICE 2013
សូម​កត់​សម្គាល់​ថា៖ Microsoft Corporation (ឬ អាស្រ័យ​លើ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​រស់នៅ គឺ​សម្ពន្ធ​ណា​មួយ​របស់​ខ្លួន) ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​កញ្ចប់​បន្ថែម​នេះ​ជូន​អ្នក។ អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​ជាមួយ​រាល់​កញ្ចប់​សុហ្វវែរ Microsoft Office 2013 ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សុពលភាព (ដែល​កញ្ចប់​បន្ថែម​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន) (“សុហ្វវែរ”)។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​កញ្ចប់​បន្ថែម​នេះ​ឡើយ បើ​អ្នក​មិន​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សម្រាប់​សុហ្វវែរ​នោះ។ លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សម្រាប់​សុហ្វវែរ​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​កញ្ចប់​បន្ថែម​នេះ។ Microsoft ផ្តល់​សេវា​គាំទ្រ​សម្រាប់​កញ្ចប់​បន្ថែម​ដូច​ដែល​បាន​ពណ៌នា​នៅ http://www.support.microsoft.com/common/international.aspx។

languageinterfacepack-x64-km-kh.exe សម្រាប់ Office 64bit version
languageinterfacepack-x86-km-kh.exe សម្រាប់ Office (x86) 32bit version