ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for November, 2013

2NE1_0714_SBS Inkigayo_나쁜기집애+FALLING IN LOVE

Advertisements

2NE1_0815_M Countdown_DO YOU LOVE ME

2NE1_0818_SBS Inkigayo_DO YOU LOVE ME

2NE1_0825_SBS Inkigayo_DO YOU LOVE ME

2NE1 – 그리워해요 (MISSING YOU) M/V

2NE1 – 그리워해요 (MISSING YOU) M/V