ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for the ‘សៀវភៅរៀន’ Category

Excel 2010 Advance

(more…)

ព្រះ​បាឡាត់ឃោសនាគ ហែម ចាវ

(more…)

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​អនុសញ្ញា​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស

១. Constitution of the Kingdom of Cambodia (1993) and subsequent amendments (2001)

២. Universal Declaration of Human Rights (1948)

៣. International Convenant on Civil and Political Rights (1966)

៤. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)

៥. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

៦. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

៧. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

៨. Convention on the Rights of the Child (1989)

៩. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000)

១០. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

១១. Rome Statute of the International Criminal Court (1998)

១២. Convention relating to the Status of Refugees (1951)

១៣. Protocol relating to the Status of Refugees (1966)

១៤. ILO Convention No: 29 concerning Forced or Compulsory Labor (1930)

១៥. ILO Convention No: 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (1948)

១៦. ILO Convention No: 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively (1949)

១៧. ILO Convention No: 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951)

១៨. ILO Convention No: 105 concerning the Abolition of Forced Labor (1957)

១៩. ILO Convention No: 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)

២០. ILO Convention No: 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (1973)

២១. Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979)

២២. Basic Principal on the Independence of the Judiciary (1985)

២៣. Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)

២៤. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)

មធ្យោបាយក្នុង​ការយក​ចិត្ត​មនុស្ស

សិល្បៈ​នៃ​​ការ​គិត​គណិត​វិទ្យា

(more…)

សៀវភៅ ចៅហ្វាយ គុយ វីវៈបុរស​កម្ពុជាក្រោម

(more…)

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

១. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ប្រកាស​នីយបត្រ​តក្កកម្ម វិញ្ញបនត្រម៉ូដែល​មាន​អត្តប្រយោជន៍​ និង​គំរូ​ឧស្សាហ៍កម្ម​ ២០០២
Law on Letters of Patents, Certificates of Useful Models and Industrial Drawings (2002)

២. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​អ្នក​និពន្ធ និង​សិទ្ធិ​ប្រហាក់​ប្រហែល​ ២០០៣
Law on Copyright (2003)