ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for the ‘JavaScript’ Category

មេរៀនទី៨ JavaScript Objects

(more…)

មេរៀនទី៧ ប្រភេទទិន្នន័យរបស់ JavaScript

(more…)

មេរៀនទី៦ JavaScript Variables

JavaScript Variables គឺជា “containers” សម្រាប់ធ្វើការផ្ទុកនូវព័ត៍មាន​៖

ឧទាហរណ៍៖

Var x=5;
var y=6;
var z=x+y;

ភាគច្រើនវាមានទំរង់ដូចទៅ នឹងពីជគណិត

x=5
y=6
z=x+y (more…)

មេរៀនទី ៥ JavaScript Comments

(more…)

មេរៀនទី៤ JavaScript Statements

(more…)

មេរៀនទី៣ លទ្ធផលរបស់ JavaScript

(more…)

មេរៀនទី២ របៀបប្រើប្រាស់ JavaScript

(more…)