ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

M CD Vol 52

(more…)

Advertisements

សៀវភៅ JavaScript ភាសាខ្មែរ

https://i1.wp.com/blog.outsourcing-partners.com/wp-content/uploads/2012/11/javascript.jpg (more…)

PHP មេរៀនទី៣ កូដដំបូងរបស់ខ្ញុំ

រូបមន្ត PHP

PHP script តែងតែចាប់ស្ថិតនៅចន្លោះ  <?php និង  ?> ។ PHP script អាចដាក់បាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុង Document ។ នៅលើ Server យើងអាចប្រើប្រាស់ tag ខ្លីៗ គឺចាប់ផ្តើមដោយ  <?  បញ្ចប់ដោយ ?> ។ តែទោះជាអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាក៏ដោយ តែអ្នកគួរតែប្រើ ទម្រង់ស្តង់ដាវិញល្អជាង (<?php ) ។

PHP file ត្រូវតែមាន កន្ទុយឯកសារ(Extension) .php។

PHP file ជាទូទៅមានបញ្ចូល HTML tags និង PHP Script មួយចំនួន។

PHP file ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុង Folder (AppServ\www) ។ (more…)

សូមស្វាគមន៍

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លុកលទ្ធផល។ លទ្ធផល គឺជាប្លុកដែលបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកលទ្ធផលដែលបានធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃ។